Životní prostředí, sociální cítění a transparentní řízení – tyto tři složky jsou základem v posledních době často zmiňovaného konceptu ESG. Průzkum, který agentura Ipsos vypracovala pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL, naznačuje, že jde o problematiku, jíž se v současnosti věnuje už více než 75 % českých firem a obchodních společností. Ač jsou tyto cíle pro teď povinné zejména v bankovním a finančním sektoru, do budoucna se počítá s tím, že se bude povinnost rozšiřovat i na další velké a středně velké podniky. Přes 50 % firem je v takovém případě nakloněno tomu, že na efektivní implementaci ESG řešení využijí služeb profesionálů z řad advokátních či poradenských kanceláří.

ESG se věnují více než tři čtvrtiny firem

Z průzkumu realizovaného pro jednu z největších českých advokátních kanceláří ROWAN LEGAL agenturou Ipsos vyplývá, že ESG v rámci svého podnikání přikládají důležitost více než tři čtvrtiny českých firem. Největší důraz na něj přitom kladou společnosti, které jsou na trhu relativně nově – zhruba od jednoho roku do pěti let. Pro cca 30 % firem jsou nejdůležitější sociální a společenské přínosy, což je srovnatelné s podílem společností, které naopak ESG zavádí kvůli zefektivnění managementu a řízení firmy. Pro 23 % je pak nejdůležitějším faktorem ochrana životního prostředí. Jen 16 % respondentů uvádí, že jsou pro ně všechny tři oblasti stejně důležité.

„I české firmy si začínají uvědomovat, že nefinanční aktivity jsou pro byznys taktéž velice důležité. Povinnost řešit ESG mají v současnosti bankovní a úvěrové instituce, nicméně v dohledné době dopadne prakticky na všechny firmy. Proto se již nyní řada z nich o ESG aktivně zajímá. V reálu to pak nabývá různých forem – zavádějí například programy na dodržování předpisů, školení proti podplácení nebo dotazníky o rovnosti mužů a žen, diverzitě a inkluzi. Tento trend vnímáme jako pozitivní a firmám to značně ulehčí situaci poté, co už jim nové právní předpisy nedají možnost volby,“ komentuje aktuální stav Michal Nulíček, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Právě ta svým klientům pomáhá nacházet vhodná řešení, jak do své identity promítnout požadavky na ESG.

Řada oslovených subjektů totiž tápe ohledně způsobů, jak do svého chodu ESG efektivně začlenit. Důkazem toho je ochota a otevřenost k možnosti najmout si externího dodavatele, který pro ně vytvoří strategii přechodu na ESG na míru. Takové řešení je přijatelné pro více než polovinu firem a preferují jej především středně velké společnosti s počtem zaměstnanců od 250 do 499. Mezi těmi by takovou možnost uvítalo zhruba 67 % účastníků průzkumu. Naopak pouze necelých 10 % dotázaných tuto možnost striktně vylučuje.

Firmy se ESG věnují, i když prozatím povinnost nemají

Koncept ESG stojí na třech pilířích symbolizovaných třemi písmeny ve zkratce. Prvním z nich je environmentální přístup a důraz na ochranu životního prostředí – v tomto směru patří mezi hlavní témata energetická efektivita, snižování emisí a hladiny znečištění, cirkulární ekonomika či ochrana biodiverzity. V sociální oblasti hrají prim témata jako lidská práva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, inkluze, diverzita a podpora komunitních i neziskových projektů. Posledním pilířem je vedení firem, pro které je důležitý aktivní boj proti korupci, ochrana oznamovatelů, prevence střetu zájmů nebo složení vedení společností.

Přechod na ESG skýtá mnohé příležitosti, nicméně zároveň přináší i některá rizika. Na jedné straně firmy mohou zlepšit svou interní firemní kulturu, a navíc jde i o významnou marketingovou příležitost. Naplňování ESG cílů může být pro firmy rovněž vhodnou příležitostí, jak oslovit nové zaměstnance zejména z nejmladších generací, které těmto tématům přikládají zvýšenou důležitost. Na druhé straně zavádění ESG mohou zkomplikovat vnější vlivy a významným rizikem je pak situace, kdy se interní praxe ve firmě odchyluje od prezentovaných hodnot. V takovém případě firmám hrozí závažné reputační riziko.

„Předpokladem aktivního uchopení ESG, včetně vhodného marketingu, je jasná shoda na parametrech konkrétního projektu a obecně ochota provádět časově i logisticky náročné změny. Štěstí ale přeje připraveným – společnosti, které jsou v tomto směru aktivní už teď, si vytvářejí dobré marketingové podmínky z hlediska public relations i řízení lidských zdrojů. V rámci trhu už teď navíc můžeme sledovat, že vznikají kompletně nové produkty a sektory, které vycházejí přímo z ESG konceptu. Jde například o oblast udržitelných financí, sociálních investic, odpovědného zadávání zakázek nebo ESG krizového řízení,“ uzavírá Michal Nulíček.

Průzkum veřejného mínění realizovala agentura Ipsos pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL v průběhu srpna 2022. Reprezentativní vzorek se skládá z 200 představitelů firem, kteří zastávají ve svých organizacích různé pozice v nejvyšším managementu. Osloveny byly malé, středně velké i velké společnosti. Podobně pestrá je jejich skladba i z hlediska doby působení na trhu, jelikož zahrnuje jak relativní nováčky, tak tradiční subjekty.

Foto: Shutterstock

Komentáře